Regulamin

Regulamin obowiązujący na stronie adelepolska.stronazen.pl od dnia 05.10.2013

1. Autorzy strony zastrzegają sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.

2. W szczególności usuwane będą komentarze, które:

– zawierają wulgaryzmy,

– obrażają autorów strony, komentujących lub inne osoby,

– obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,

– pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,

– ingerujące w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych

3. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). Chodzi o ułatwienie innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Jeżeli pod danym postem wypowiada się więcej anonimowych i zarazem w żaden sposób nie podpisanych osób, dyskusja staje się wówczas dość trudna. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości!

4. Komentator publikuje na stronach komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

6. Autorzy strony proszą o przestrzeganie następujących reguł:

– komentarz w miarę możliwości powinien być rzeczowy, pozbawiony argumentów ad personam

– staramy się nie przekraczać granicy między ironią, tonem prześmiewczym a świadomym prowokowaniem do kłótni i słownych pyskówek

– staramy się pisać w miarę poprawną polszczyzną

– w szczególności staramy się unikać błędów ortograficznych, także tzw. literówek

– nie wprowadzamy wątków zupełnie nie związanych z tematyką artykułu

– nie zamieszczamy kilku komentarzy naraz

7. Za treść komentarzy administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności

8. Autorzy strony zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich upublicznienia.

Rules applying to adelepolska.stronazen.pl from 05.10.2013

1. The authors reserve the right to remove comments for any reason.

2. In particular, comments will be removed if they:

– contain taboo words,

– offend the authors, commenters or other persons,

– offend any social, ethnic or religious groups,

– Are devoid of any logical content,

– Interfere with private lives of people, especially if they are non-public,

3. Comments may be anonymous, but should be signed: name, initials, nickname. The purpose is to make it easier to reffer to already published comments. If at the post more anonymous or nameless users speak, the discussion becomes quite difficult. Signature requirement does not break the privilege of anonymity.

4. Commenter publishes comments, opinions and materials solely on their own resposibility.

5. It is not allowed to take in comments unlawful activities, generally regarded as morally reprehensible, inciting to racial, religious or ethnic hatred.

6. The authors ask for obeying following rules:

– A comment should be factual, with no arguments, if possible. – Try not to cross the border between irony, mocking tone and deliberate provocation of quarrels.

– Try to use correct language

– In particular, try to avoid spelling errors also called typos

– Do not introduce topics completely unrelated to the subject of the article

– Do not publish a few comments at the same time

7. The authors are not responsible for contents of the comments.

8. The authors reserve the right to change those rules. The changes are in force from the moment of publishing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Protected by WP Anti Spam